شماره حساب ها

 

شماره حساب کانون آگهی و تبلیغات 4رنگ

بانک ملت :

 

5214053653 بنام زهرا عیدی مدیریت حسابداری کانون 4رنگ

 شماره کارت :

6104337922634959 بنام زهرا عیدی

 

شماره شبا :

IR230120020000005214053653 بنام زهرا عیدی