چاپ مستقیم روی cd و dvd


  کانون تبلیغات 4رنگ 

مرکز تخصصی چاپ روی انواع 

 سی دی و دی وی دی : 

Mini Cd - DVD - CD

از سال 89

توضیحات بیشتر ...

 

رایت و تکثیر وسیله دابلیکیتور

 


 

رایت سی دی و دی وی دی  

و تکثیر و رایت انواع CD و DVD 

در این مرکز انجام می شود.

توضیحات بیشتر ...

 

روکش ضد آب uv روی cd و dvd

 

 

روکش یووی مایعی است که برروی

 سی دی و دی وی دی بعد از چاپ

 کشیده می شود

توضیحات بیشتر ...


 

سایر خدمات کانون تبلیغات 4رنگ با نام  118 اصناف به مشاغل سراسر ایران :

توضیحات بیشتر ...